Prairie Lea ISD

Monday, April 23.           The Senior Trip is April 22-18.           Juniors can take the SAT in Prairie Lea on Tuesday.         9th grade PSAT is Wednesday. 10th grade PSAT is Thursday.

Photo Album